برگزاری جلسه تبیین سیاسی با محوریت حضور حدّ اکثری در انتخابات ریاست جمهوری