مالک درخواست پایانکار به شهرداری میدهد اگر ملک سنددار باشد که اصلاحی داشته باشد ابتدا باید سند اصلاحی (سند بعد از عقب نشینی) را بگیرد بعد از آن درخواست پایانکار به شهرداری بدهد.

اگر ملک قولنامه ای باشد باید مالک ابتدا سند ملک را بگیرد و سپس درخواست پایانکار بدهد.

بعد از درخواست، ملک بازدید میشود، اگر شرایط پایانکار را داشته باشد و بدون خلاف باشد، گزارش مأمور بازدید روی پرونده صادر میشود، استعلامها از ادارات گرفته شود و ....   سپس پایانکار صادر میشود.