جایگاه CNG میدان نماز: میدان نماز جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

جایگاه CNG میدان امام خمینی (ره): میدان امام خمینی (ره) ابتدای بلوار امام خمینی (ره)

جایگاه CNG رضایی: بلوار شورا

جایگاه CNG عباس‌آباد: عباس آباد، ابتدای جاده اراک

جایگاه CNG رحیمی: ابتدای جاده اراک

جایگاه بنزین شرکت نفت: ابتدای جاده الیگودرز

جایگاه بنزین عباس‌آباد: عباس‌آباد، ابتدای جاده اراک

جایگاه بنزین رضایی: بلوار شورا