مهندس احمدی شهردار خمین:بسته تشویقی ساخت و ساز در بافت فرسوده شهر خمین ابلاغ شد

1_سطح اشغال زیر زمین و طبقات پایین
تر تا 70 درصد لحاظ گردد (صرفا جهت تامین پارکینگ)
2-کاهش حدنصاب هر واحد مسکونی به 60متر مربع
3- به ازای هر متر مربع عقب نشینی ضریب1/65در تراکم کل اعمال و متراژ به طبقات مسکونی تقسیم و به سطح اشغال مجاز افزایش می یابد
4-در صورت تجمیع چنانچه مساحت مجموع پلاک ها به بیش از حد نصاب تفکیک یا برابر آن برسد ودر صورت تامین پارکینگ با افزایش یک طبقه تراکم موافقت میشود
5-با افزایش عرض درب پار کینگ تا عرض 5 متر نیز موافقت شد
6-امکان تامین پارکینگ تجاری در شعاع 200 متری در پارکینگ های تجمعی موافقت شد
7-در تامین پارکینگ در صورت رعایت ضوابط استقرار چرخش بدون ایجاد مزاحمت الزامی به رعایت مساحت حد نصاب 25 متر مربع نمی باشد