جهت صدور عدم خلاف ملک، می‌بایست مالک درخواست آن را به واحد شهرسازی شهرداری ارائه دهد. سپس کارشناسان شهرداری ملک را بازدید می‌کنند. پس از بازدید ملک، دو حالت به وجود می‌آید:

  • اگر ملک خلاف داشته باشد پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود.
  • اگر ملک خلاف نداشته باشد، گواهی عدم خلاف صادر می‌شود.