ابتدا ملک توسط کارشناسان شهرسازی بازدید میشود . اگر ملک در حال ساخت باشد. دو حالت اتفاق می افتد.

    1. حالت اول: ملک خلاف دارد که در این صورت به کمیسیون ماده صد ارجاع داده میشود و بعد از تعیین تکلیف شدن توسط کمیسیون، در واحد شهرسازی ثبت میشود و پس از ارائه تمدید نظارت ناظرها توسط مالک، پروانه تمدید میشود.

    2. حالت دوم:  اگر ملک خلاف نداشته باشد ارجاع به طرح تفصیلی و ارائه تمدید نظارت ناظرها توسط مالک. پس از آن تمدید پروانه صادر میشود.

اگر ملک ساخته نشده باشد گزارشی روی پرونده قرار داده میشود، پس از آن به طرح تفصیلی ارجاع داده میشود و پس از ارائه تمدید نظارت ناظرها توسط مالک، پروانه تمدید میشود. 

تمدید پروانه اگر ملک شروع به کار کرده باشد بعد از دو سال انجام میشود و  اگر ملک شروع به کار نکرده باشد بعد از یکسال انجام میشود.