شهروندان برای اخذ پروانه ساختمان میبایست مدارک (کپی سند 6 دانگ+ کپی شناسنامه+ کپی کارت ملی مالک و شهروندانی که قولنامه دارند؛ کپی قولنامه برابر اصل، کپی سند مشاع یا وکالت‌نامه+ کپی شناسنامه و کارت ملی) خود را به واحد شهرسازی شهرداری ارائه و پرونده‌ای تشکیل دهند. سپس از ملک بازدید می‌شود و پس از آن مالک می‌بایست استعلامهای لازم را از ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت محیط شهرداری بگیرد. سپس دستور صدور نقشه صادر می‌شود و با ارائه نقشه به شهرداری، پروانه ساختمان صادر می‌شود.

برای تهیه پروانه ساختمان لازم است با اصطلاحات زیر آشنا شوید.

پيلوتي:

عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه به صورت فضاي سرپوشيده و باز در زير تمامي يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي‌گيرد حداكثر سطح پيلوتي معادل سطح آن قسمت از طبقه اول است كه سقف پيلوتي محسوب مي‌گردد ارتفاع پيلوتي از کف تا زیرسقف2/40 متر می باشد.

ضمنا استفاده از پیلوت جهت انباری و پارکینگ مسکونی می باشد.

ارتفاع بنا:

عبارت است از فاصله قائم بالاترين حد يك ساختمان تا رقوم كف تعيين شده براساس معبر دسترسي مجاور قطعه زمين.

توضيح: ارتفاع خر پشته پله. اطاقك آسانسور، برج خنك كننده، جان پناه، دودكش، منبع آب ذخيره و آنتن و امثالهم در اين محاسبه منظور نمي گردد.

 ارتفاع مفيد:

عبارت است از فاصله كف تمام شده تا پائين‌ترين حد ساخت‌و‌ساز سقف همان طبقه

تعمير اساسي:

عبارت است از هر گونه تعمير مربوط به ايستائي بنا كه از نظر ايمني ضرورت داشته باشد و منجر به تغيير طرح نگردد.

تغيير اساسي:

عبارت است از هر گونه تغيير در وضع داخلي و يا خارجي بنا كه منجر به تغيير طرح و يا تغيير عملكرد شود.

كاربري:

عبارت است از نوع استفاده و بهره‌برداري از اراضي كه در اين طرح مطابق با شرح منعكس در نقشه كاربري اراضي تقسيم بندي شده است.

مشاعات:

عبارت است از سطوحي از قطعه زمين و يا قسمتهائي از سطح زيربنا كه به صورت مشترك توسط ساكنان دو يا چند واحد مسكوني و يا خدماتي قابليت استفاده داشته باشد.

واحد مسكوني:

عبارت است از تمام يا قسمتي از سطح زيربنا كه بطور مستقل حداقل امكانات براي اسكان يك خانوار را داشته باشد. در يك واحد مسكوني علاوه بر فضاهاي عمومي (پذيرائي، نهارخوري، اطاق خواب) پيش‌بيني آشپزخانه و حمام و توالت الزامي است.

سطح كل زيربنا:

عبارت است از مجموع سطح ساخته شده در كليه طبقاتي كه در يك قطعه زمين احداث مي شود.

سطح مجاز احداث بنا(سطح اشغال):

عبارت است از حداكثر محدوده‌اي از سطح قطعه زمين كه در آن احداث بنا مجاز بوده و تصوير خارجي‌ترين حد كليه طبقات و يا هر گونه پيش آمدگي بر روي قطعه زمين در آن قرار گيرد.

جدول ضوابط تراکم ساختمانهاي مسکوني شهر خمين

  تراکم

 

معبر دسترسي

مساحت زمين

150  200

300-200

300 به بالا

سطح اشغال

تراکم ساختماني

سطح اشغال

تراکم ساختماني

سطح اشغال

تراکم ساختماني

 

کمتر از 8

60%

120%

60%

120%

60%

120%

   12-8

55%

165%

55%

165%

55%

165%

 12-24  

55%

165%

55%

220%

55%

220%

  24-45

55%

165%

55%

220%

50%

250%

 

ضوابط احداث واحدهای تجاری شهرخمین بشرح زیر می باشد:

 

عرض معبر

 

مساحت مجاز

(مترمربع)

 

 

تعداد واحد تجاری

 

 

مساحت هرواحد تجاری

 

 

10 تا 14 متر

 

 

حداکثر 10 درصد قطعه

 

 

حداکثر 1 واحد

 

 

حداقل 18 مترمربع

 

 

14 تا 20 متر

 

 

حداکثر 12 درصد قطعه

 

 

حداکثر 2 واحد

 

 

حداقل 20 مترمربع

 

 

20متر به بالا

 

حداکثر 17 درصد قطعه

 

 

حداکثر 3 واحد

 

 

حداقل 20 مترمربع