ادامه اقدامات عمرانی شهرداری خمین در پارک بانوان شهیده