کاشت چمن و گل و درخت در پارک ارغوان واقع در بلوار شورا