برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و طب اسلامی توسط کارشناس معاونت دانشکده علوم پزشکی خمین در سالن جلسات شهرداری