بازدید رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری خمین از ایستگاه های تاکسی درون شهری و رسیدگی به مشکلات رانندگان تاکسی درون شهری خمین