برگزاری جلسه انتخابات اعضای کمیته انضباطی کارگران شهرداری خمین در سالن جلسات شهرداری