تکمیل پروژه اصلاح ساختار فیزیکی و فضای سبز بلوار امام خمینی(ره)