آغاز عملیات احداث کارگاههای جوشکاری و مکانیکی در محوّطه مجموعه موتوری جدید شهرداری خمین