اتمام عملیات آسفالت ورودی بلوار سردار شهید بهرام شیخی