حضور پرشور پرسنل شهرداری خمین در راهپیمایی روز قدس