تبریک پرسنل شهرداری به شهردار خمین بمناسبت روز شهردار در سالن جلسات شهرداری خمین