دعوت شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خمین از مردم بزرگوار شهرستان به شرکت گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی در یازدهم اسفندماه