برگزاری میز خدمت شهرداری خمین در مصلّای امام خمینی(ره)