برگزاری جلسه کارگاه آموزشی تبیین سیاسی با محوریت حضور گسترده در انتخابات اسفندماه توسط پایگاه بسیج شهید ناطق نوری شهرداری خمین