حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر خمین و کارکنان شهرداری در راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن