بازدید شهردار خمین از پروژه های در حال احداث شهرداری در سطح شهر خمین