حضور نیروهای خدوم و زحمتکش خدمات شهری در جشن بزرگ عید غدیر