بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر خمین از پروژه های در حال احداث شهرداری خمین در سطح شهر