احداث پل بر روی رودخانه جهت دسترسی اهالی خیابان نیایش بسمت منطقه بلوار شهید صدوقی