برگزاری جلسه تبیین سیاسی با حضور دکتر مؤذّنی معاون سیاسی ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمین در سالن جلسات شهرداری خمین