برگزاری سی و پنجمین مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در بیت حضرت امام خمینی(ره)