آغاز فضاسازی سطح شهر و داخل بیت حضرت امام(ره) بمناسبت چهارده خرداد سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) و سالروز قیام پانزده خرداد