عملیات آسفالت حدّ فاصل خیابان بهارستان بسمت ابتدای کوچه خطیب واقع در بلوار شهید بهشتی