ادامه کاشت درخت و گل در پارک ارغوان توسط نیروهای فضای سبز