فضاسازی نمای بیرونی و همچنین داخل ساختمان شهرداری خمین به مناسبت شهادت رئیس جمهور محبوب و هیئت همراه