فضاسازی شهر بمناسبت شهادت رئیس جمهور عزیزمان و هیئت همراه