دیدار نماینده مردم شریف شهرستان خمین با شهردار خمین در محل دفتر ایشان