بازدید میدانی شهردار خمین از پروژه های در حال احداث در سطح شهر