ادامه اقدامات عمرانی در پارک الغدیر واقع در بلوار ولیعصر(عج) جنب مسجد الغدیر