برگزاری جلسه تبیین سیاسی توسط پایگاه بسیج شهید ناطق نوری شهرداری در سالن جلسات