برگزاری جلسه بمناسبت روز شوراها در صحن شورای اسلامی شهر خمین