برگزاری نشست هم اندیشی و هم افزایی مشاوران در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت