آغاز عملیات تعریض و زیرسازی خیابان ساحلی فیروزآباد