بازدید شهردار خمین از عملیات تعریض خیابان ساحلی فیروز آباد