فضاسازی شهر بمناسبت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین روز کار و کارگر