بازدید فرماندار ، دادستان ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خمین از پروژه دیوارچینی دیواره رودخانه ساحلی فیروزآباد