اجرای نقاشی دیواری تصاویر شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی شهرستان خمین ، جنب میدان انقلاب اسلامی