برگزاری پیاده رَوی پرسنل شهرداری توسط پایگاه بسیج شهید ناطق نوری شهرداری خمین