افتتاح پروژه های شهرداری و شهرستان توسط استاندار مرکزی