کمیسیون ماده صد
 

آشنایی با کمیسیون ماده صد

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید. اگر ساختمان خلاف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی، مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری، یکی از اعضای شورای شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نمایدکه ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.


ارتباط با ما

نشانی: استان مرکزی، خمین، بلوار بهشتي -روبروي فرمانداري
کد پستی : 13168-38818
تلفن :46333433-46342954-
نمابر : 46333306
ایمیل: khomeincity@yahoo.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری خمین می باشد
fara portal